عکاسی مفهومی

عکاسی مفهومی به عنوان یک روش، تاکیدش بر انتقال یک مفهوم و ایده از طریق یک تصویر است. عکاس می تواند از امکانات متفاوت برای رسیدن به این هدف استفاده کند. در موارد بسیاری، عکس نهایی پر از تصاویر و المان های است که پس از عکاسی به عکس اضافه شده اند.


در عکاسی مفهومی ، مفهوم در عکس اولین موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. تلاش یک عکاس مفهومی، رساندن پیام خود به مخاطب است که این پیام می تواند یک جهت دادن سیاسی باشد یا تفسیر اجتماعی و حتی می تواند یک حس برانگیخته درونی و مبهم از احساسات فرو خفته مان باشد.

عکس های مفهومی می توانند مملو از ایده های مختلف ذهنی و عینی باشند. در عکاسی مفهومی جای زیادی برای خلاقیت وجود دارد. در بسیاری موارد، هنرمند ایده ی مورد نظرش را از طریق آشنایی زدایی به مخاطب منتقل می کند؛ و از این حیث، عکاسی مفهومی با جهان هنرهای سوررئال ارتباط تنگاتنگی می یابد.

در بین شاخه های عکاسی، عکاسی مفهومی دشوار تر بوده و به صبر زیادی احتیاج دارد تا بتوان یک عکس موفق گرفت. البته یک مشکلی که برای هر عکاس مفهومی پیش می آید این است که درک مفـاهیم اسـتفاده شـده و حدس زدن معنای آنها برای هر مخاطبی امکان پذیر نمی باشد، در نتیجه تلاش جهت درک مفاهیم توسـط مخاطب یک چالش مهم برای عکاس مفهومی است.


میشا گوردین میگوید: “عکاسی مفهومی یک فرم پیشرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه است که عکاسی را در زمره هنرهایی مانند نقاشی، شعر، موسیقی و … در می آورد.”


مطالب تصادفی

دیدگاه ها